Financial Planner

นางสาววิภา เจริญกิจสุพัฒน์, CFP®     

Line Id: wipakiak

มือถือ:   099-324-4495

 

ให้คำปรึกษา

 • วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม
 • วางแผนการลงทุนด้วยกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
 • วางแผนเตรียมเงินได้หลังเกษียณ
 • วางแผนเตรียมค่าเล่าเรียนบุตร
 • วางแผนประกันสุขภาพ
 • วางแผนคุ้มครองรายได้ครอบครัว
 • วางแผนคุ้มครองธุรกิจ มรดก จัดทำพินัยกรรม

 

ประวัติการทำงาน

 • อาสาสมัครโครงการ “แก้หนี้ครู” ของสมาคมนักวางแผนการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยมันนี่เมนเตอร์ จำกัด
 • ตัวแทนประกันชีวิต และผู้จัดการหน่วยบริษัท เอไอเอ จำกัด พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
 • ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ พ.ศ. 2554  – ปัจจุบัน
 • ทำงานด้านพัฒนา ติดตั้งและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2531-2548

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาระบบสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • NLP Master Coach
 • Certified Financial Planner TM,  CFP® คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน จากสมาคมนักวานแผนการเงินไทย
 • Fellow Chartered Financial Practitioner,  FChFP คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน จากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
 • Registered Financial Consultants, RFC วุฒิบัตรที่ปรึกษาการเงิน จากสถาบัน IARFC สมาคมที่ปรึกษาการเงินนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

ประวัติการเป็นวิทยากร

 • วิทยากรจัดอบรม “การวางแผนการเงินเบื้องต้น” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรรับเชิญ เสวนาเรื่อง “แชร์ประสบการณ์success story ปลดหนี้-มีออม โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการหนี้” ในการอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้วิทยากรตัวคูณ ภายใต้โครงการเครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • วิทยากรรับเชิญ Live สด Tam-Eig “Money & Life Talk” by CFP® Professionals  LIFE EP.09 “การจัดการเงินเฉพาะหน้า เมื่อออกจากงาน”
 • จัดอบรมให้กับพนักงานบริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด หัวข้อ “เส้นทางแห่งโอกาส” เพื่อให้พนักงานวางแผนบริหารจัดการเงินก้อนที่ได้รับจากบริษัทฯ เมื่อออกจากงาน
 • ออกแบบหลักสูตรและวิทยากรประจำ โครงการที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ FA Prime เครือนำทอง
 • วิทยากรสโมสร Start-up@NT สโมสรแรกเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายในโครงการอบรม “บริการด้วยใจ นักขายมืออาชีพ” ในการประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
 • วิทยากรรับเชิญ เสวนาเรื่อง “วางแผนการเงิน เรื่องที่ควรรู้ก่อนการซื้อบ้าน” ในอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯและสินเชื่อแห่งปี
 • วิทยากรประจำรายการ “Money Mentor” พี่เลี้ยงพารวย
 • วิทยากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Secret of Money Cat ความลับการจัดการเงินอย่างฉลาด เพื่ออิสรภาพทางการเงิน”
 • วิทยากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”
 • วิทยากรประจำโครงการ Pre-Career Financial Advisor เครือนำทอง บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • วิทยากรบรรยาย “วางแผนภาษีด้วยสินค้าประชีวิต” โครงการ Financial Advisor Standard เครือนำทอง บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานตัวแทนคุณชูลักษณ์ สมุทรปราการ หัวข้อ “Regular Activities for Fulltime Agents ทำตามหน้าที่ แล้วหน้าที่จะสอนให้เราทำ”