ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked)

Unit Linked ยูนิตลิงค์ วางแผนการออมการลงทุน 

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

     ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่จะนำเบี้ยหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วไปจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมตามความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ และตามเป้าหมายของลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น