กฎ 72

กฎ 72

 

     

 

      การหาระยะเวลาที่เงินจะเติบโตเป็น 2 เท่า ในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดหรือคำนวณหาผลตอบแทนที่ต้องการเงินเติบโตเป็น 2 เท่าในระยะเวลาที่ต้องการ


      สูตร  72/อัตราผลตอบแทนที่กำหนด

      เช่น อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี 72/6 = 12 ปี


      หมายความว่า ถ้าเงินต้น 100,000 บาท ดอกเบี้ยทบต้น 6% ใช้เวลา 12 ปี จะกลายเป็นเงิน 200,000 บาท

      เงินต้น 100,000 บาท ต้องการให้เงินเติบโต 200,000 บาทภายใน 10 ปี ต้องหาผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 7.2%

 

อัตราผลตอบแทนทบต้น

จำนวนปีเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า

2%

72/2 = 36 ปี

4%

72/4 = 18 ปี

6%

72/6 = 12 ปี

8%

72/8 = 9 ปี

10%

72/10 = 7.2 ปี

12%

72/12 = 6 ปี