กระบวนการวางแผนการเงิน

กระบวนการวางแผนการเงิน

     

 

      หลักการในกระบวนการวางแผนการเงิน ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ๆ คือ รายได้ รายจ่าย และการลงทุนเมื่อทราบแล้วว่าเรามีสถานะการเงินแบบไหน เรามาเข้ากระบวนการที่เหตุ เริ่มจากการบริหารรายจ่ายปัจจุบัน บริหารให้มีเงินเหลือออม เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคง

 

      ภาพนี้เลียนแบบมาจากเอกสารเผยแพร่ชื่อ “Building Wealth”ของ Federal Reserve Bank of Dallas เว็บไซด์ www.dallasfed.org  เป็นภาพที่ให้ไอเดียที่ชัดเจน เข้าใจง่าย บอกถึงการสร้างความมั่งคั่งด้วยการควบคุมหนี้และการใช้จ่าย จึงจะมีเงินออมนำไปลงทุนตามเป้าหมายการเงิน

 

      อีกภาพหนึ่งที่ชัดเจน ได้แนวความคิดจากหนังสือ “เงินกับชีวิต” (Your Money or Your life) โดย โจ โดมิงเกซ และวิคกี้ โรบินในภาพกระบวนการวางแผนการเงิน แกน Y คือจำนวนเงิน แกน X คือเส้นอายุ จับหลักจาก3 เส้นเช่นเดียวกันโดยเริ่มจากเส้นแนวโน้มรายจ่ายใช้สีแดง เส้นแนวโน้มรายได้ใช้สีน้ำเงิน และเส้นแนวโน้มการลงทุนใช้สีเขียว เคยรู้จักครั้งแรกจาก10 garden Consult (http://www.10gardenconsult.com) เป็นบริษัทวางแผนการเงินของคนไทยที่วางแผนแบบเก็บค่าธรรมเนียม และเปิดอบรมแบบ in-house ให้กับพนักงานบริษัทฯและหน่วยงานราชการ ได้นำกราฟนี้มาอธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของกระบวนการวางแผนการเงิน

1. เส้นแนวโน้มรายจ่าย จากด้านซ้ายจะเห็นว่าเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินซ้อน ๆ กันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ รายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามกัน เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือให้ออมเมื่อผ่านกระบวนการวางแผนการเงินจะมีกลไกที่ช่วยดูแลเส้นรายจ่ายให้ควบคุมได้ ไม่ให้เพิ่มตามรายได้ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในตอนต่อไป

“คนส่วนใหญ่ รายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามกัน เป็นต้นเหตุทีทำให้ไม่มีเงินเหลือให้ออม

 เมื่อมีการผ่านกระบวนการวางแผนการเงิน จะมีกลไกที่ช่วยดูแลเส้นรายจ่ายให้ควบคุมได้”


2. เส้นแนวโน้มรายได้  การทำงานเกิดความชำนาญ มีประสบการณ์ รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้น เส้นรายได้จะเพิ่มขึ้น ถึงจุดหนึ่งหลายคนรายได้ลดลงช่วงปลาย และทุกคนเส้นรายได้จะหยุดเมื่อเกษียณอายุ


3. เส้นแนวโน้มลงทุน  ช่วงเริ่มต้นของการลงทุนอาจจะมีติดลบบ้าง เงินจะเติบโตขึ้นในระยะยาว ในภาพแสดงให้เห็นว่าเราวางแผนการออมการลงทุนไปถึงจุดหนึ่ง จะมีผลตอบแทนจ่ายออกมาจากเงินลงทุน เทียบเท่ากับรายจ่ายเมื่อไร แปลว่า รายได้เกิดจากทรัพย์สินโดยไม่ต้องใช้ตัวเองทำงาน แตะจุดเปลี่ยนสภาพ เกิด “อิสรภาพการเงิน”