ถ้าคุณไม่อยู่คนข้างหลังจะอยู่อย่างไร


ถ้าคุณไม่อยู่ คนข้างหลังจะอยู่อย่างไร?

Family Protection

 

 

หากวันนี้จากไป มีใครรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวแทนได้บ้าง?

หากวันนี้จากไป มีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ?